O společnosti

Jihočeské poradenské centrum, s.r.o. je moderní společností orientovanou na pomoc při vyřizování škodných a pojistných událostí, na škody vzniklé z odpovědnosti škůdce (t.j. z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, z vlastnictví nemovitosti, z občanské odpovědnosti a z pojištění zaměstnavatele, kdy došlo k pracovnímu úrazu). Naše společnost působí ve svém oboru jako konzultant a po následné dohodě s poškozeným jako jeho zástupce při uplatňování a vyřizování všech nároků, na které má z titulu vzniklé škodné či pojistné události nezpochybnitelné právo.

Pro poškozené to znamená, že je zastoupíme při vznášení jejich nároků proti škůdci, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, která za škodu odpovídá, event. v případě, jedná-li se o proces, který má takovou osobu určit.

Pomoc při škodné či pojistné  události

Poskytujeme profesionální pomoc při získávání náhrady za nemajetkovou i majetkovou újmu vznesením všech nároků vzniklých v příčinné souvislosti se škodnou či pojistnou událostí a to zejména pak u škod na zdraví z pojištění odpovědnosti a provozu motorového vozidla, z pracovních úrazů, kde se často jedná o různé, někdy i složité kombinace faktických skutečností, které umožňují pojistitelům některé nároky  poškozených zatajit nebo úmyslně zkreslit tak, aby poškozený neměl možnost získat odškodnění, na které mu vznikl právní nárok. Pokud jde o pracovní úrazy, jejichž odškodnění za  bolestné a za ztížení společenského uplatnění se  řídí nařízením vlády č. 276/2015  a zákonem č. 262/2006  Sb., zákoníku práce, nemusí mít poškození při uplatnění nároku na náhradu majetkové nebo nemajetkové újmy žádné obavy z neshod se svým zaměstnavatelem. Ten je pro takové případy pojištěn ze zákona a z tohoto pojištění jsou veškeré oprávněné nároky poškozených  hrazeny.

Z naší již 40  leté praxe v tomto oboru víme, že jen malé procento pojistných událostí je vyřízeno podle zákonných nároků oprávněných.  Ve všech ostatních případech dosahují průměrná odškodnění vzniklé újmy úrovně 10 – 30% z náhrady,  kterou by měli  poškození získat a na kterou mají  prokazatelný právní nárok. Tato skutečnost nejčastěji vzniká v souvislosti s neznalostí poškozených jaké jsou  jejich  oprávněné nároky, případně s jejich bezradností, jak tyto svoje nároky kvalifikovaně uplatnit a jaký postup k úspěšnému uplatnění vzniklých nároků  zvolit.

Orientace společnosti na výsledek

Naše společnost je orientována pouze na výsledek, nikoliv na provedené úkony a pokud se výsledek nedostaví, nemá klient s jakoukoliv naší službou bez výsledku žádný finanční náklad.

Napište nám svůj příběh na kontaktní email : info@jp-centrum.cz a my Vám odpovíme