Služby

  • Pomoc při získávání náhrady za majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v případě, že došlo k pracovnímu úrazu
  • Pomoc při odškodnění majetkové i nemajetkové újmy způsobené škůdcem (např. z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, z občanské odpovědnosti, z držby nemovitosti, atd.)
  • Zprostředkování služeb soudního znalce v oboru ekonomika, oceňování motorových vozidel (obstarání znaleckých posudků vyžadovaných pro převod vozidla na nového vlastníka tzv. odhad ceny vozidla, určení obvyklé ceny vozidla ke dni jeho poškození pro potřebu prokázání rozsahu povinnosti pojistitele k náhradě škody, určení výše   totálních škod na vozidlech, poslední dobou se stále více uplatňuje oprávněný  nárok poškozeného vzniklý v souvislosti se znehodnocením vozidla provedenou opravou.
  • Zprostředkování služeb soudního znalce v  oboru autoopravárenství, kde je nejčastěji požadován úkon znalce vedoucí k posouzení technického   Většinou se jedná o spory související s prodejem a koupí vozidla, časté jsou i spory týkající se provedení  nekvalitní  opravy vozidla, jejímž následkem je  vznik různých poškození, která znemožňují další  řádné užívání vozidla.
  • Zprostředkování zpracování znaleckých posudků předními odborníky ze všech oborů  zdravotnictví  podle Metodiky Nejvyššíhio soudu ČR, které musí pojistitelé (pojišťovny) akceptovat jako podklad pro stanovení  výše náhrady za vzniklou nemajetkovou újmu (bolestné  a ztížení společenského uplatnění)
  • Na základě naší korespondence s pojistiteli a argumentace při vznášení nároků poškozených stále častěji dochází při řešení sporu týkajícího se náhrady vzniklé újmy k dohodě o narovnání, která je pro poškozené vždy přijatelná a je rovněž posledním možným řešením před uplatněním oprávněného nároku poškozeného soudní cestou .
  • Zprostředkování právního zastoupení při soudním sporu je posledním krokem v případech, kdy byly všechny mimosoudní možnosti k náhradě újmy využity a pojistitel se ke své povinnosti  nahradit vzniklou škodu nehlásí, nebo má za to, že svoji povinnost uloženou mu zákonem splnil. .